Укупно приказа странице

Translate

word clok

word clok

петак, 19. децембар 2014.

Саопштење саветодавних тела Круне о односу државе и државног протокола према Краљевској породици Карађорђевић - Statement of the Advisory Bodies of the Crown on the state and state protocol’s relation to the Royal Family Karadjordjevic


Канцеларија Њ.К.В. Престолонаследника Александра II

_______________________________________________

              The Office of H.R.H. Crown Prince Alexander II

 
 

 
Ове године навршило се сто година од избијања Првог светског рата. Наши савезници у тој светској катаклизми назвали су га Великим ратом за цивилизацију! Ми Срби сматрали смо га ратом за ослобођење и уједињење Срба и других јужних Словена. Нисмо га изазвали, нисмо му тежили, али смо као народ и као држава на напад одговорили онако како је требало и како смо морали!
Све државе и народи који су имали судбину да у том ратном вихору учествују, вољно или невољно, обележиле су сећање на те давне догађаје, давне временски, а блиске по последицама које и данас сносимо и живимо. И у Србији је учињен напор да се успомени и жртвама ода дужна пажња и признање. Да ли је учињено довољно можемо се слагати или не, али напор није споран, а верујемо ни жеља да потомци не доказују своју савремену штедљивост на захвалности прецима, нити намера да се њихов хероизам не уложи у сопствени политички и етички прагматизам.
Ипак, са великим жаљењем констатујемо да држава, на највишем и високом нивоу, није пропустила прилику да и овај пут демонстрира приврженост лошој традицији титоистичког наслеђа, која подразумева прећуткивање улоге и значаја Краља Петра Првог и Престолонаследника, потоњег краља Александра Првог. Говорити о биткама на Церу и Колубари, а не поменути великог и демократског владара Србије, онога коме су српски ратници положили и одржали заклетву, и прећутати главнокомандујућег те херојске војске, једноставно је непристојно! Треба подсетити да је у првој дефанзивној фази Колубарске битке, долазак старог краља Петра на бојиште у прве линије фронта имао одсудни значај за подизање, у том тренутку клонулог морала војске.
Понашати се увредљиво према њиховом праунуку и унуку, протоколарно га понижавати и оспоравати му право да положи венац током свечаности, не може се правдати потребама протокола. Протокол који налаже непристојност није протокол, то је танка и прозирна магла иза које се крије непоштовање саме свечаности, њеног смисла и садржаја. Да није у питању случајност, показао је и пример изложбе одржане у Краљевском двору 11. новембра, на дан примирја. Изложба под називом Династија Карађорђевић у великом рату“ је била фантастично посећена, дошао је крем културне јавности, комплетан дипломатски кор, а нити један представник државе.
То се не ради у земљама које држе до себе, ни у народу који себе поштује!
Саопштење потписују:
Арх. Драгомир Ацовић, члан Крунског већа
Мр Душан Бабац, аутор и публициста, члан Крунског већа
Др Душан Т. Батаковић, историчар и дипломата, директор Балканолошког института САНУ и члан Крунског већа
Др Бранко Терзић, ађутант Њ.К.В. Престолонаследника Александра, члан Крунског већа
Академик Матија Бећковић, редовни члан САНУ и члан Крунског савета
Aкадемик Душан Ковачевић, редовни члан САНУ и члан Крунског савета
Академик Мирослав Гашић, редовни члан САНУ и члан Крунског савета
Проф. др Павле Николић, професор Универзитета у Београду у пензији, члан Крунског савета
Проф. др Слободан Перовић, професор Правног факултета Универзитета у Београду, члан Крунског савета
Проф. др Драгољуб Кавран, професор Правног факултета Универзитета у Београду, члан Крунског савета
Доц др Чедомир Антић, историчар и публициста, члан Крунског савета
Др Милан Париводић, оснивач ФорИнвест, асистент на Правном факултету у Београду и члан Крунског савета
Адв. Ђорђе Ђуришић, дипломирани правник, члан Крунског савета
Г-дин Владан Живуловић, дипломирани правник, члан Крунског савета
Г-дин Предраг Марковић, књижевник и књижевни преводилац, члан Крунског савета
Проф. др Коста Чавошки, професор Правног факултета Универзитета у Београду, члан Крунског кабинета
Адв. Владимир М. Гајић, дипломирани правник, члан Крунског кабинета
Г-дин Милорад Савићевић, дипломирани правник, члан Крунског кабинета


 
 
Statement of the Advisory Bodies of the Crown on the state and state protocol’s relation to the Royal Family Karadjordjevic


This year marks the centenary of the outbreak of the First World War. Our allies in the global cataclysm called it the Great War for Civilization! We Serbs considered it the war for the liberation and unification of the Serbs and other South Slavs. We did not provoke it, we did not strive for it, but we as a people and as a nation responded to the attack as we should and as we had to!
All countries and peoples who had the fate to be absorbed by the winds of war, willingly or unwillingly, have marked the memory of those long-ago events, distant in time but close by the consequences which we still bear and live. In Serbia, an attempt has been made to pay due attention and recognition to the memory of the victims. We can agree or not whether enough has been done, but the attempt is not debatable, and we believe neither is the desire of the descendants to prove modern thrift on the gratitude to the ancestors, nor the intention that their heroism is not invested in their own political and ethical pragmatism.
However, with great regret we note that the state, at the highest and high levels, did not miss a chance to demonstrate commitment to the poor tradition of Titoist heritage, which involves concealing the role and significance of King Peter I and Regent, later King Alexander. To talk about the Battles of Cer and Kolubara, without mentioning the great and democratic ruler of Serbia, to whom the Serbian warriors gave and maintained their oath, and ignoring the Supreme Commander of that heroic army, is simply rude! It should be reminded that in the first defensive phase of the Battle of Kolubara, the arrival of the old King Peter on the battlefield, at the front line, had a crucial importance for raising, at that point, the weakened moral of the army.
To act in an offensive manner towards their great-grandson and grandson, to humiliate him protocolary and to deny his right to lay wreath during a ceremony, cannot be justified by the needs of the protocol. The protocol that dictates rudeness is not a protocol, it is thin and transparent mist hiding the disrespect of the very ceremony, its meaning and content. This same protocol recognized only the descendants of the Voivodas, who apparently, according to the latest interpretation of history by the authorities, were self-organized, without the head of state and Supreme Commander. That this was no coincidence, showed the example of the exhibition held at the Royal Palace on November 11, the Armistice Day. The exhibition, titled “Karadjordjevic Dynasty in the Great War” had a fantastic attendance, the cultural elite and the entire diplomatic corps came to see it, and not a single representative of the state.
This is not done in the country that values itself, nor in people who respect themselves!
Statement signed by:
Dragomir Acović
Dušan Babac
Dušan T. Bataković
Branko Terzić
Matija Bećković
Dušan Kovačević
Miroslav Gašić
Pavle Nikolić
Slobodan Perović
Dragoljub Kavran
Čedomir Antić
Milan Parivodić
Đorđe Đurišić
Vladan Živulović
Predrag Marković
Kosta Čavoški
Vladimir M. Gajić
G-din Milorad Savićević, diplomirani pravnik, član Krunskog kabineta
Kraljevski Dvor

Beograd 11040, Srbija
Tel:  +381 11 306 4000
Fax: +381 11 306 4040
Posetite www.dvor.rs

 Public Relations
The Royal Palace
Belgrade 11040,Serbia
Tel: +381 11 306 4000
Fax:+381 11 306 4040
Please visit: www.royal.rs